WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE

M i e j s k i   Z e s p ó ł   S z k ó ł   n r  2

§1

1.   W szkole, za pośrednictwem strony www.dziennik.librus.pl, funkcjonuje  elektroniczny dziennik.

2.    Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

a)   informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,

b)   udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

c)   motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

d)  dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji
o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu i specjalnych uzdolnieniach ucznia,

e)   umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej. 

3.    Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

a)   formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych
do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

b)   ustalenie kryteriów oceny zachowania,

c)   ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

d)   przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

e)   ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

f)   ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§2

1.    Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców
(prawnych opiekunów) o:

      a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych  śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

c)  warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2.    Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§3

1. Ocenianie bieżące ustala się w stopniach w skali 1 - 6, także z plusem lub minusem. Skala  ocen dotyczy również uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

1.1) Nauczyciele stosują jednolite zasady  przy ocenie prac pisemnych z zastosowaniem progów procentowych.

–  powyżej 100%                         celujący                  ( 5+, 6 )

– 100%        -      95%                  bardzo dobry        ( 5 )

– 94%         –       91%                  bardzo dobry -     ( 5- )

– 90%         –       86%                  dobry +                 ( 4+ )

– 85%         –       80%                  dobry                    ( 4 )

– 79%         –       72%                  dobry -                  ( 4- )

– 71%         –       66%                  dostateczny +       ( 3 + )

– 65%         –       58%                  dostateczny          ( 3 )

– 57%         –       50%                  dostateczny -        ( 3 -)

– 49%         –       42%                  dopuszczający +   ( 2 + )

– 41%         –       38%                  dopuszczający      ( 2 )

– 37%         –       34%                  dopuszczający -    ( 2 - )

– 33%         -        30%                  niedostateczny +   ( 1 + )          

–  poniżej 30%                              niedostateczny      ( 1 )

2.  Dopuszcza się stosowanie plusów i minusów jako odrębnych znaków. Zasady ich  stosowania określa nauczyciel w przedmiotowym systemie oceniania.

3.  Wiadomości i umiejętności ocenia się poprzez stosowanie różnych form sprawdzania bieżącego, np.: sprawdzian pisemny, odpowiedź ustna, aktywność, praca domowa, praca długoterminowa, praca w ramach działań w projekcie edukacyjnym. 

4. Podstawą do wystawienia ocen semestralnych nie musi być średnia arytmetyczna.

5. Obowiązuje następująca hierarchia ocen:

a)  oceny z prac klasowych,

b)  oceny z kartkówek,

c)  oceny z odpowiedzi ustnych,

d)  aktywność na lekcji,

e)  oceny z prac domowych,

f)  uczestnictwo ucznia w uroczystościach szkolnych.

6. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców ( prawnych opiekunów).

§4

1.  W tygodniu mogą być przeprowadzone najwyżej trzy sprawdziany pisemne, w tym tylko jeden tego samego dnia.

2.  Nauczyciel powinien poinformować uczniów o planowanym sprawdzianie pisemnym
i o zakresie materiału najpóźniej tydzień przed jego terminem. 

3.   Sprawdzone i ocenione prace nauczyciel omawia w klasie i daje do wglądu w terminie
do dwóch tygodni od przeprowadzenia sprawdzianu.

3.1) W przypadku prac z języka polskiego dopuszcza się termin do trzech tygodni.

4. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) maja prawo do wglądu w prace pisemne, przechowywane do końca roku szkolnego przez nauczyciela przedmiotu. 

5. W terminie do dwóch tygodni po omówieniu sprawdzianu pisemnego uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną, ma prawo zgłosić chęć poprawy, której termin ustala nauczyciel.

6.  Pisemne prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może pisać sprawdzianu w terminie ustalonym dla klasy, powinien to uczynić w formie i czasie ustalonym przez nauczyciela.

7. Uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej  i klas trzecich gimnazjum w ramach  przygotowań do sprawdzianu szóstoklasisty oraz egzaminu gimnazjalnego przystępują do                  próbnych egzaminów, w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły. Celem sprawdzianu jest zapoznanie uczniów z procedurami egzaminacyjnymi oraz ocenianie poziomu przygotowania merytorycznego uczniów do egzaminu końcowego.

Uzyskane oceny są ocenami z przedmiotów, zastępują pisemną formę wypowiedzi i nie podlegają poprawie.

 

§5

1.    Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeni się, umożliwiające sprostowanie tym wymaganiom.

1.1)  Ilekroć w statucie jest mowa o specyficznych trudnościach w uczeniu się, należy przez to rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, o właściwej sprawności motorycznej i prawidłowo funkcjonujących systemach sensorycznych, którzy mają trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego.

2.  Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej. 

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki,  muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

6.  Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii. 

7. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć  wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

8. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową,
z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.

 

8.1) W przypadku ucznia, o który mowa w ust.8, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 

8.2)  W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 6

Ustala się następujące kryteria stopni:

1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który między innymi:

  posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program i umie je prezentować,

– potrafi rozwiązywać wiele problemów praktycznych i teoretycznych nietypowych, nie prezentowanych na lekcji,

– startuje w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, zajmuje punktowane miejsce
w finale wojewódzkim, krajowym.

2. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który między innymi:

– prezentuje pełny zakres wiedzy i umiejętności, które nabył na lekcji, sprawnie się nimi posługuje w samodzielnym rozwiązywaniu problemu zadanego przez nauczyciela,

– potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań w nowych sytuacjach.

3. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który między innymi:

– posiada wiadomości i umiejętności, które pozwalają mu na rozumienie większości treści programowych i poprawnie, samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne
i praktyczne z danego przedmiotu.

4. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który między innymi:

– opanował podstawowe wiadomości i umiejętności użyteczne w życiu   codziennym
i absolutnie niezbędne do kontynuowania nauki na wyższym poziomie,

– rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności, czasami przy pomocy nauczyciela.

5. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który między innymi:

– posiada wiadomości i umiejętności umożliwiające świadome korzystanie z lekcji,

– pracuje przy pomocy nauczyciela, korzysta z jego uwag i rad oraz potrafi rozwiązać proste zadania dla danego przedmiotu

– jego braki są duże, ale da radę nadrobić je w przyszłym semestrze.

6. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który między innymi:

– nie opanował nawet minimum wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu,
co uniemożliwia mu dalsze zdobywanie wiedzy,

– często nie potrafi rozwiązywać prostych zadań przy pomocy nauczyciela.

§7

1.  Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych według skali określonej w statucie szkoły.

2.  Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w planie nauczania i ustalenia ocen klasyfikacyjnych określonych w statucie szkoły. 

3. Do średniej ocen wlicza się oceny uzyskane przez ucznia z dodatkowych zajęć edukacyjnych.

4. Rodzice (prawni opiekunowie) powinni być poinformowani w formie pisemnej o:

a)  przewidywanych ocenach niedostatecznych ucznia (śródrocznych i rocznych) najpóźniej miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, Obowiązek poinformowania spoczywa na wychowawcy klasy.

b)  przewidywanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych, wyższych niż niedostateczne, dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Rodziców informuje nauczyciel przedmiotu.

5. Klasyfikowanie śródroczne i roczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia wg skali 1 – 6 zapisanej w statucie szkoły.

6.  Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych na tydzień przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej.

7. Ocenę klasyfikacyjną roczną ustala nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, na podstawie ocen z I i II semestru.

8. W szkołach (oddziałach integracyjnych) śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne.

 9. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

10. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć ucznia utrudnia lub uniemożliwia kontynuację nauki, Szkoła stwarza uczniom szansę uzupełnienia braków poprzez zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i korekcyjno – kompensacyjne w ramach posiadanych środków.

11.    Klasyfikacyjne posiedzenia Rady Pedagogicznej odbywają się na tydzień przed rozpoczęciem ferii zimowych i na tydzień przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

§8

 1. Uczniowie klasyfikowani  są  dwa  razy  w  ciągu roku szkolnego. Przeprowadza się   klasyfikowanie   śródroczne  i  roczne.  Polega ono  na  okresowym  podsumowaniu     osiągnięć  edukacyjnych   ucznia    z   poszczególnych   przedmiotów    określonych
w      szkolnym     planie    nauczania   i   ustaleniu    ocen,   zwanych ”ocenami   klasy-fikacyjnymi” oraz   oceny   z   zachowania.

              1.1)  Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć” – dotyczy klasyfikacji rocznej i klasyfikacji końcowej.

2. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych   są ocenami opisowymi.  

                2.1) Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa
w ust.2, uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości
i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe
i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

3. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów), rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również ciągu roku szkolnego.

 

 4. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

 

 5. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy), jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonym w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,
z zastrzeżeniem: ust5 pkt 1 i 2

          5.1) Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo    wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

5.2) Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej i  gimnazjum rada pedagogiczna  może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej (semestru programowo wyższego) ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym).

6. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się w stopniach wg skali 1 – 6 zapisanej w statucie szkoły.

7. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych na tydzień przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej.

8. Ocenę klasyfikacyjną roczną ustala nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne,
na podstawie ocen z I i II semestru.

9. W  szkołach (oddziałach) integracyjnych śródroczną i roczną  ocenę klasyfikacyjną    
z    zajęć   edukacyjnych  dla    uczniów    posiadających    orzeczenie     o  potrzebie   kształcenia   specjalnego   ustala  nauczyciel prowadzący  dane   zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu  opinii    nauczyciela   współorganizującego   kształcenie integracyjne.

10. Rodzice (prawni opiekunowie) powinni być poinformowani w formie pisemnej o:

a)  przewidywanych ocenach niedostatecznych ucznia (śródrocznych i rocznych) najpóźniej miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej,

      b) przewidywanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych, wyższych niż           niedostateczne, dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej

11. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

12. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć ucznia utrudnia lub uniemożliwia kontynuację nauki, szkoła stwarza uczniom szansę uzupełnienia braków poprzez zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i korekcyjno – kompensacyjne w ramach posiadanych środków.

13.   Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:

       I   semestr   -   IX  -  I

       II   semestr   -  II  -   VI 

 

14.  Klasyfikacyjne posiedzenia Rady Pedagogicznej odbywają się na tydzień przed końcem  I i II semestru.

 

§9

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny, jeżeli złoży  przynajmniej na 3 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej podanie do dyrektora szkoły o przeprowadzenie wyżej wymienionego egzaminu.

 

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

     3.1)  Wniosek, o którym mowa w ust.3  powinien zostać  złożony do dyrektora szkoły przynajmniej na 3 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki;

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą;

 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

 

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się  w formie pisemnej i ustnej.

 

8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych
i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zajęć praktycznych.

 

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno –wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2,3 i 4 pkt 1, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

 

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

 

12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz  jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia.

 

13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

 

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 – skład komisji;

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

        14a.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego
w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

15. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

 

§10

1.  Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

2.  W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami, dyrektor szkoły powołuje komisję, która w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

3. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu , uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

4. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

5. W skład komisji wchodzą:

a)   dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b)    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c)   dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.

6.  Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna
z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

7.  Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:

a)     skład komisji,

b)    termin sprawdzianu,

c)     zadania (pytania) sprawdzające,

d)    wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.

e)   Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu dołącza się prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

8.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu,
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym wyznaczonym przez dyrektora terminie.

§11

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

2.  Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

3.  W skład komisji wchodzą:

a)    dyrektor lub wicedyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji,

b)    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,

c)   nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

4. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

5. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno –wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

6.  Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, który zawiera:

a)   skład komisji,

b)   termin egzaminów,

c)    pytania egzaminacyjne,

d)   wynik egzaminu,

e)   ocenę ustaloną przez komisję.

Do protokołu dołącza się prace pisemne ucznia i zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, przystępuje do tego egzaminu w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej (z zastrzeżeniem § 8 ust. 5.2).

9.  Uczeń ma prawo uzyskać wyższą od przewidywanej ocenę roczną; umożliwia się poprawienie jej o jeden stopień na podstawie:

a)   dodatkowo przeprowadzonego sprawdzianu, obejmującego zakres wiadomości
i umiejętności obowiązujący na daną ocenę,

b)  sprawdzian opracowuje i przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej,

c)   o wyniku sprawdzianu uczeń informowany jest w terminie 3 dni od jego przeprowadzenia,

d)  pozytywny wynik sprawdzianu stanowi podstawę do wystawienia oceny wyższej niż przewidywana pierwotnie,

e)   w razie negatywnego wyniku sprawdzianu uczeń promowany jest
do następnej klasy lub kończy szkołę z oceną przewidywana przez nauczyciela pierwotnie.

10.  Uczeń zgłasza prośbę o przeprowadzenie sprawdzianu najpóźniej jeden dzień po uzyskaniu od nauczyciela informacji o przewidywanej ocenie rocznej z danego przedmiotu. 

11.  Uczeń ma prawo ubiegać się o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z przedmiotów edukacyjnych, gdy spełni następujące warunki:

a)     solidnie i systematycznie pracował w ciągu roku,

b)    podejmował próby poprawy ocen z pozytywnym skutkiem,

c)     nie opuszczał zajęć bez usprawiedliwienia.

§12

 1.  Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

a)   wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

b)  postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,

c)   dbałość o honor i tradycje szkoły,

d)  dbałość o piękno mowy ojczystej,

e)   dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

f)   godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

g)   okazywanie szacunku innym osobom.

            1.1) W przypadku uczniów gimnazjum ocena z zachowania uwzględnia udział ucznia
   w realizacji projektu edukacyjnego.

 2.  Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

a)    wzorowe,

b)    bardzo dobre,

c)     dobre,

d)    poprawne,

e)     nieodpowiednie,

f)     naganne.

3. Przy  ustalaniu  oceny  klasyfikacyjnej  zachowania  ucznia, u   którego    stwierdzono   zaburzenia   lub  odchylenia  rozwojowe  należy  uwzględnić  wpływ    stwierdzonych  zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym  publicznej poradni specjalistycznej.

§13

Szczegółowe kryteria oceny zachowania:

1.        Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który m.in.:

a)   systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, nie spóźnia się i usprawiedliwia wszystkie godziny nieobecności,

b)  jest wzorem dla innych pod względem kultury osobistej i estetycznego wyglądu
i przestrzega regulaminu szkoły,

c)   w trosce o zdrowie nie ulega nałogom,

d)  rozwija swoje zdolności i zainteresowania, bierze udział w konkursach
i  olimpiadach i osiąga wysokie wyniki,

e)   uczestniczy w zajęciach dodatkowych organizowanych przez szkołę,

f)   angażuje się w prace samorządu klasowego i szkolnego,

g)   inicjuje i samodzielnie niesie pomoc słabszym, starszym lub niepełnosprawnym,

h)   szanuje przekonania i godność innych, reaguje na ich naruszenia,

i) wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu i wykazał się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków.

2.   Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który m.in.:

a)   systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, nie spóźnia się i usprawiedliwia wszystkie godziny nieobecności,

b)  troszczy się o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny, stosowny ubiór w zależności od sytuacji,

c)   dba o kulturę słowa, taktownego wyrażania się,

d)   rzetelnie i sumiennie wykonuje powierzone lub podjęte przez siebie zadania,

e)    w kontaktach z rówieśnikami i innymi osobami wykazuje się prawością, rzetelnością i sumiennością,

f)   swoim zachowaniem i zaangażowaniem przyczynia się do eliminowania nałogów
i uzależnień,

g)   chętnie bierze udział w zawodach, konkursach, olimpiadach oraz osiąga sukcesy na miarę swoich możliwości,

h)   inicjuje i samodzielnie wykonuje prace na rzecz klasy, szkoły lub środowiska,

i)    był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego wspołpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością.

3.  Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który m.in.:

a)   nie spóźnia się i nie opuszcza zajęć szkolnych bez uzasadnionych powodów,
w ciągu semestru nie usprawiedliwił najwyżej 15 godzin nieobecności w szkole,

b)   zachęcony niesie pomoc osobom słabym, starszym lub niepełnosprawnym,

c)   na miarę swoich możliwości uczestniczy w pracach zespołu klasowego i życia szkoły,

d)   szanuje godność i przekonania innych,

e)   troszczy się o higienę osobista, dba o wygląd zewnętrzny,

f)  współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przez sobą zadania.

4.        Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który m.in.:

a)    w stopniu zadowalającym wywiązuje się z obowiązków szkolnych,

b)    nie usprawiedliwił w ciągu semestru najwyżej 30 godzin nieobecności, w szkole,

c)     prawie zawsze wykazuje się prawością względem rówieśników i innych osób,

d)    zachęcony wykonuje prace na rzecz klasy,

e)     nie ulega nałogom,

f)     swoją postawą i wyglądem nie narusza przyjętych norm,

g)     nie narusza godności innych, akceptuje osoby o innych przekonaniach

h)     akceptuje osoby słabsze, niepełnosprawne,

i)   współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu.

5.  Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który m.in.:

a)    swoją postawą narusza przyjęte normy współżycia społecznego,

b)   bez uzasadnionych powodów opuszcza zajęcia i spóźnia się, nie usprawiedliwił najwyżej 60 godzin w semestrze,

c)    zdarza mu się nie przestrzegać regulaminu szkoły,

d)    jego higiena osobista i wygląd zewnętrzny nie zawsze jest stosowny,

e)    zdarza mu się sięgać po papierosy,

f)     ma lekceważący stosunek do osób słabszych, starszych, niepełnosprawnych,

g)    nie dba o ład i estetykę klasy, szkoły, otoczenia,

h)    zdarza mu się używać wulgarnych słów,

i)  mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie   wywiązywał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu.

 

6.  Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który m.in.:

a)    bez usprawiedliwienia opuścił powyżej 60 godzin lekcyjnych w semestrze,

b)   swoim postępowaniem narusza godność i przekonania innych,

c)    nagminnie narusza postanowienia regulaminu szkoły,

d)   ma lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych i prac użyteczno – społecznych,

e)    używa wulgarnych słów, jest arogancki,

f)     zdarza mu się sięgać po alkohol lub narkotyki,

g)    bierze udział w zdarzeniach wykraczających poza prawo,

h)   nie reaguje na działania szkoły i środowiska rodzinnego zmierzającego do pomocy uczniowi.

i)    nie uczestniczył lub odmówił udziału w realizacji projektu gimnazjalnego.

7. Uczeń gimnazjum traci prawo do oceny wzorowej i bardzo dobrej z zachowania, jeśli
w trakcie wywiązywania się z obowiązku realizacji projektu edukacyjnego:

 

nie wywiązuje się z przyjętych norm pracy w grupie,

lub

nie realizuje przydzielonych zadań w grupie,

lub

nie dotrzymuje terminów i systematycznego wykonywania prac w grupie,

lub

jest nieobecny na konsultacjach zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz w czasie prezentacji.

§14

1.    Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

2.    W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3.   W skład komisji wchodzą:

a)   dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b)   wychowawca klasy,

c)   wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d)   pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,

e)    przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

f)    przedstawiciel rady rodziców.

 4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

5.  Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a)  skład komisji,

b)  termin posiedzenia komisji,

c)   wynik głosowania,

d)    ustaloną ocenę głosowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

6.    Wychowawca może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własna prośbę lub
w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym,
że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu
z dyrektorem tej szkoły.

7.    Ocena klasyfikacyjna zachowania nie może mieć wpływu na oceny klasyfikacyjne
z zajęć edukacyjnych.

8.    Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy
po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.