STATUT

 

 

MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2

 

W CIECHANOWIE

 

 


ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.    Miejski Zespół Szkół nr 2 w Ciechanowie został powołany na podstawie uchwały Rady Miasta Ciechanów nr 331/XXXI/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r.

2. Miejski Zespół Szkół nr 2 w Ciechanowie zwany dalej „Zespołem” jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Ciechanów, której celem jest organizacja i koordynacja pracy szkół wchodzących w skład Zespołu.

§ 2

1. W skład Zespołu wchodzą:

 1) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Jana Pawła II
              w Ciechanowie.

2) Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Książąt Mazowieckich
             w Ciechanowie.

2. Ustalone nazwy szkół obowiązują w pełnym brzmieniu.

3. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy.

4. Siedziba Zespołu znajduje się w Ciechanowie przy ulicy Czarnieckiego 40.

5. Organem prowadzącym jest Gmina Miejska Ciechanów.

6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty
w Warszawie.

 7. Szkoły posiadają własny sztandar oraz ceremoniał szkolny.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA ZESPOŁU

§ 1

1. Celem Zespołu jest:

a) kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży oraz ich przygotowanie do życia we współczesnym świecie,

b) zapewnienie niezbędnych warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego i fizycznego,

c) rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz  poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego,

d) kształcenie i wychowanie w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazanie  wiedzy o społeczeństwie, o problemach społecznych, ekonomicznych kraju, świata,
o kulturze i środowisku naturalnym.

2. Cele, o których mowa w ust.1, osiągane są poprzez:

a) przekazywanie uczniom nowoczesnej wiedzy pomagającej zrozumieć ich miejsce
w świecie oraz umożliwiającej twórcze przekształcanie rzeczywistości,

b) zapoznanie z podstawami funkcjonowania państwa i jego instytucji oraz normami współżycia społecznego,

c) przygotowanie uczniów do właściwego kształtowania stosunków z otoczeniem oraz świadomego, samodzielnego, aktywnego i odpowiedzialnego wykonywania zadań
w życiu rodzinnym i społecznym,

d) wyrabianie wrażliwości społecznej , emocjonalnej i estetycznej oraz umiejętności niesienia pomocy słabszym.

§ 2

1. Na życzenie rodziców zespół organizuje naukę religii lub zajęcia o tematyce etyczno – moralnej w wymiarze określonym odrębnymi przepisami.

§ 3

1. Zespół umożliwia realizację obowiązku szkolnego określonego w ustawie o systemie oświaty i jako szkoła publiczna:

a) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,

b) przyjmuje uczniów zamieszkałych w swoim obwodzie oraz w miarę wolnych miejsc uczniów spoza obwodu,

c) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych     przepisach,

d) realizuje ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podstawy programowe oraz programy własne, autorskie, Szkolny Program Wychowawczy, a także program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska,

e) zapewnia uczniom pomoc psychologiczną i pedagogiczną.


§ 4

1. Zespół może organizować zajęcia terapeutyczne, rehabilitacyjne itp. za opłatą pokrywającą koszty prowadzenia zajęć.

 

ROZDZIAŁ III

 

ORGANY ZESPOŁU I ICH KOMPETENCJE

 

§ 1

1.Organami Zespołu są:

a) Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 w Ciechanowie,

b) Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Jana
Pawła II ,

c) Rada Pedagogiczna Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Książąt Mazowieckich w Ciechanowie,

d)  Rada Rodziców Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 w Ciechanowie,

e) Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Jana Pawła II w Ciechanowie,

f) Samorząd Uczniowski Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Książąt  Mazowieckich w Ciechanowie.

2. Rady Pedagogiczne, Samorządy Uczniowskie funkcjonują odrębnie w każdej ze szkół wchodzących w skład Zespołu, natomiast Rada Rodziców jest jedną reprezentacją rodziców szkoły podstawowej i gimnazjum i funkcjonuje w ramach Miejskiego Zespołu Szkół nr 2.

3. Zespołem kieruje dyrektor, zwany dalej Dyrektorem Zespołu, który jest jednocześnie dyrektorem i przewodniczącym Rad Pedagogicznych szkół wchodzących w skład Zespołu.

4. Dyrektor Zespołu jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkołach nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.


 

§ 2

Dyrektor Zespołu

1.Do zadań i obowiązków Dyrektora Zespołu należy w szczególności:

a)  kierowanie Zespołem i reprezentowanie go na zewnątrz,

b)  sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

c) sprawowanie opieki nad uczniami i wychowankami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju poprzez aktywne działania prozdrowotne,

d) realizowanie uchwał rad pedagogicznych podjętych w ramach ich kompetencji  stanowiących

e) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

f)   wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,

g) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli
w organizacji praktyk pedagogicznych,

h) właściwa organizacja i przebieg sprawdzianów i egzaminów przeprowadzanych
w szkołach wchodzących w skład Zespołu,

i)  stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie
lub wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły

j) przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji
o działalności szkoły,

k) podejmowanie działań organizacyjnych umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły,

l) podawanie do publicznej wiadomości do15 czerwca informacji dotyczącej szkolnego zestawu podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,

ł) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

m) dbanie o stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej obiektów szkolnych,

n) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,

o) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym,

p) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo- wychowawczych

r) ponoszenie odpowiedzialności za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły.

s) zwalnianie ucznia z zajęć wychowania fizycznego,  zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony
w tej opinii.

 

t)   dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychchologiczno – pedagogicznj, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem, w tym z zaspołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.

W przypadku ucznia, o którym mowa w podpunkcie t, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 

 

u) wyznaczanie terminu egzaminu klasyfikacyjnego dla ucznia, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie.

 

v) wyznaczanie terminu egzaminu poprawkowego do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 

w)określanie szczegółowych warunków realizacji projektu edukacyjnego
w porozumieniu z radą pedagogiczną.

 

2. Dyrektor Zespołu ma prawo do:

a)  wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom Zespołu,

b)  zatrudniania i zwalniania pracowników,

c) premiowania i nagradzania pracowników zgodnie z przyjętymi regulaminami,
a także udzielania kar porządkowych zgodnie z Kodeksem Pracy,

d) występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii właściwej Rady Pedagogicznej,
w sprawie nagród i odznaczeń do organów zwierzchnich,

e)  przyjmowania uczniów do szkoły,

f)  formalnej oceny pracy nauczycieli i innych pracowników szkoły,

g)  decydowania o wewnętrznej pracy Zespołu i jego wewnętrznego funkcjonowania,

h)  podejmowania starań w celu pozyskiwania środków finansowych na działalność szkoły     spoza budżetu,

i)  wydawania zarządzeń wewnętrznych.

3. Dyrektor Zespołu w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.

4. Dyrektor Zespołu może z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego, za zgodą odpowiednio Rady Rodziców
i Rady Pedagogicznej oraz w przypadku, gdy inicjatywą wystąpił dyrektor  lub wniosku złożonego przez inny podmiot niż Samorząd Uczniowski także po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego, wprowadzić obowiązek noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.

§ 3

1. Dyrektor Zespołu za zgodą organu prowadzącego może tworzyć stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze w szkole. Stanowisko wicedyrektora tworzy się w Zespole na każde co najmniej 12 oddziałów.

2.  Wicedyrektor szkoły:

a) zastępuje dyrektora szkoły w przypadku jego nieobecności w placówce,

b) przygotowuje projekty dokumentów prawno organizacyjnych szkoły,

c) prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym, doskonaleniem nauczycieli oraz organizacją imprez i uroczystości,

d) pełni bieżący nadzór kierowniczy nad całą szkołą wg ustalonego harmonogramu,

e) załatwia inne sprawy związane z działalnością szkoły zlecone przez Dyrektora Zespołu,

f) organizuje i koordynuje bieżący tok działalności nauczycieli poszczególnych placówek,

g) nadzoruje prowadzenie zgodnie z prawem dokumentacji uczniowskiej.

h) przygotowuje informację o działalności placówek powierzonych jego opiece oraz
 o efektach pracy dydaktyczno – wychowawczej i przedstawia Dyrektorowi Zespołu.

3. Podczas dłuższej nieobecności dyrektora Zespołem kieruje wskazany przez niego wicedyrektor.

4. Podczas nieobecności dyrektora i wicedyrektorów Zespołem kieruje wybrany przez   dyrektora nauczyciel, który pełni tę funkcję społecznie. 

5. Szczegółowy zakres czynności wicedyrektorów ustala Dyrektor Zespołu.


§ 4

Rada Pedagogiczna

1. Rady Pedagogiczne są organami kolegialnymi Zespołu ( szkoły podstawowej
i gimnazjum).

2. Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole bez względu na wymiar czasu pracy.

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Zespołu. Prowadzi on i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.

4. Rada Pedagogiczna odbywa swoje posiedzenia zgodnie z ustalonym harmonogramem.

5. Zebrania plenarne Rad Pedagogicznych są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania
i promowania uczniów, opiniowania projektu organizacyjnego Zespołu, po zakończeniu zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora Zespołu, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

6. W wyjątkowych sytuacjach dyrektor Zespołu ma prawo zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Pedagogicznej.

7.  Dyrektor Zespołu przedstawia Radom Pedagogicznym, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz składa informacje o działalności Zespołu.

8. W posiedzeniach Rady mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

9. Uchwały Rady podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy jej członków i zapisywane w skróconym brzmieniu
w księdze protokołów. Rejestr Uchwał w pełnym brzmieniu prowadzony jest oddzielnie.

10. Uchwały w sprawach osobowych mogą być podejmowane w głosowaniu jawnym lub tajnym. Decyzję o sposobie głosowania podejmuje Rada Pedagogiczna zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

11. Osoby biorące udział w zebraniach Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw, poruszanych na zebraniu, które mogłyby naruszać dobro osobiste uczniów,
ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

12. Zasady pracy rad pedagogicznych określa regulamin ich działalności.

13. W przypadku wstrzymania przez Dyrektora Zespołu realizacji uchwały Rady Pedagogicznej niezgodnej z przepisami prawa oświatowego, sprawę rozstrzyga organ prowadzący nadzór pedagogiczny w uzgodnieniu z organem prowadzącym. Decyzja organu sprawującego nadzór jest ostateczna.

14. Rada Pedagogiczna ustala w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, szkolny zestaw programów nauczania oraz szkolny zestaw podręczników obowiązujący przez 3 kolejne lata szkolne, który składa się z nie więcej niż 3 podręczników dla danych zajęć edukacyjnych; biorąc w szczególności pod uwagę możliwości uczniów
i przystosowanie dydaktyczne szkoły.

15. W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub Rady Rodziców może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników z zastrzeżeniem, że zmiana taka nie może być wprowadzona w tracie rozpoczętego roku szkolnego.

16. Do kompetencji stanowiących rady należy zatwierdzenie:

a) planu pracy szkoły,

b) wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

c) wniosków stałych i doraźnych komisji powołanych przez Radę,

d) wniosków wychowawców klas i innych pracowników szkoły w sprawie przyznania

    uczniom nagród i wyróżnień oraz udzielania kar,

e) szkolnych regulaminów o charakterze wewnętrznym.

f) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

g) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły

h) wyrażenie zgody na egzaminy klasyfikacyjne oraz egzaminy poprawkowe uczniów.

17. Rada opiniuje:

a) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
     i pozalekcyjnych,

b)  projekt planu finansowego szkoły,

c)  wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

d) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,      wychowawczych i opiekuńczych,

e)   wnioski o zezwolenie uczniom na indywidualny program i tok nauki,

f) propozycje dyrektora zespołu dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji    wicedyrektora i innych funkcji kierowniczych w szkole.

18. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiskadyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole. Organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

§ 5

Rada Rodziców

1. Rada Rodziców będąca reprezentacją ogółu rodziców uczniów wspiera działalność statutową Zespołu poprzez:

a) występowanie do Dyrektora Zespołu i Rad Pedagogicznych z wnioskami i sprawami dotyczącymi Zespołu,

b) inicjowanie i organizowanie pomocy rodziców dla Zespołu,

c) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców, prowadzenie działalności celem pozyskania środków finansowych z innych źródeł i przeznaczenie ich na działalność Zespołu

d) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego
i profilaktycznego szkoły

e) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły, szkolnego zestawu programów nauczania i zestawu podręczników, wprowadzenie do szkolnego planu nauczania dodatkowych zajęć edukacyjnych, projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, propozycję wskazującą sposób realizacji czwartej godziny wychowania fizycznego, program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły, o ile organ nadzoru poleci dyrektorowi opracowanie takiego programu, wniosku o podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację

f) przyjmowanie do wiadomości planu nadzoru oraz informacji o realizacji tego planu przedstawionej przez dyrektora

g) ustalanie w porozumieniu z dyrektorem szkoły wzoru jednolitego stroju oraz sytuacji,
w których przebywanie uczniów na terenie szkoły nie wymaga noszenia jednolitego stroju szkolnego,

h)  wnioskowanie o ocenę pracy nauczyciela, o powołanie Rady Szkoły,

i) delegowanie swojego przedstawiciela do zespołu powypadkowego powołanego przez dyrektora.

2. Zasady pracy Rady Rodziców określa regulamin jej działalności, uchwalony przez ogół rodziców.

3. Rada Rodziców używa pieczęci podłużnej: Rada Rodziców przy Miejskim Zespole Szkół nr 2 w Ciechanowie.

4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

5. W regulaminie Rada Rodziców określa swoją strukturę i tryb pracy oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rad Oddziałowych i do Rady Rodziców.

§ 6

Samorząd Uczniowski

1. W Zespole działa Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej i Samorząd Uczniowski Gimnazjum, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

2. Zarząd samorządu stanowi reprezentację ogółu uczniów. Skład i sposób wybierania  zarządu określa regulamin samorządu. 

3. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem.

4. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Zespołu wnioski
i opinie we wszystkich sprawach dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

a) stosowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania  uczniów,

b) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

c) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

d) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

e) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu
z dyrektorem,

f) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

g) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

§ 7

1. Wymiana informacji pomiędzy organami szkoły odbywa się podczas wspólnych zebrań, spotkań, debat i posiedzeń Rady Pedagogicznej oraz odpraw z pracownikami.

2. Przekazywanie informacji odbywa się przez ogłoszenia, apele, spotkania z rodzicami, wydawanie zarządzeń dyrektora.

3. W rozwiązywaniu spraw konfliktowych zgłaszanych przez uczniów, rodziców, nauczycieli
i innych pracowników szkoły, dyrektor bada sprawę i dokonuje rozstrzygnięć. W sytuacjach trudnych zasięga opinii Zespołu Doradczego lub Związku Zawodowego. Odpowiednie decyzje podejmuje w terminie dwóch tygodni. W sprawach złożonych dopuszcza się termin jednego miesiąca.

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA  MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2

§ 1

1. W szkole podstawowej i gimnazjum terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno -wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy
w sprawie organizacji roku szkolnego.

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Zespołu opracowany do 30 kwietnia przez Dyrektora Zespołu
z uwzględnieniem szkolnych planów nauczania i wychowania. Arkusz zatwierdza organ prowadzący Zespół w terminie do 30 maja danego roku, po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty.

3. W arkuszu organizacji Zespołu uwzględnia się w szczególności liczbę pracowników w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu, podział na klasy, oddziały, liczbę godzin zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych wynikających z ramowego planu nauczania oraz zajęć dodatkowych finansowanych ze środków budżetowych, przydział godzin dla każdego nauczyciela.

4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Zespołu, Dyrektor z uwzględnieniem zasad higieny pracy ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych w szkołach należących
do Zespołu.

§ 2

1. Działalność edukacyjna szkół określana jest przez szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy i program profilaktyki. Powinny one tworzyć spójną całość,
ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły jak i każdego nauczyciela.

2. Program wychowawczy opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania
o charakterze wychowawczym, realizowany jest przez wszystkich nauczycieli.

3. Program profilaktyki opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania
o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. Powinien być dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów i środowiska.

4. Program wychowawczy i program profilaktyki uchwala Rada Pedagogiczna
po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

5. Szkolny zestaw programów nauczania tworzą zestawy programów poszczególnych oddziałów.

6. Uczniowie korzystają z podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego wskazanych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

7. Wyboru programu nauczania danego przedmiotu oraz podręcznika dokonuje nauczyciel przedmiotu w porozumieniu z rodzicami ( prawnymi opiekunami).

§ 3

1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział złożony z uczniów, którzy
w jednorocznym kursie nauki danego roku uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.

2. Przeciętną liczbę uczniów w oddziale regulują wytyczne organu prowadzącego oraz   ramowe statuty szkół opracowane przez MEN.

 

3. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz
na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń.

4. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach języków obcych i informatyki
w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów, podziału dokonuje się za zgodą organu prowadzącego.

5. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących 12-26 uczniów oddzielnie z chłopcami i dziewczętami.

§ 4

1. W szkołach organizowane są oddziały integracyjne.

2. Oddziały integracyjne organizuje się w celu umożliwienia uczniom niepełnosprawnym zdobycie wiedzy i umiejętności na miarę ich możliwości w warunkach szkoły ogólnodostępnej.

3.  Do klas integracyjnych przyjmowane są dzieci posiadające orzeczenie Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej do tej formy kształcenia.

4.  Liczba uczniów w oddziale integracyjnym powinna wynosić od 15 do 20 w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.

5. W oddziale integracyjnym oprócz nauczyciela ogólnego („przedmiotowca”)
jest zatrudniony nauczyciel wspomagający (pedagog specjalny), którego zadaniem jest m.in. opracowanie i realizacja programu rewalidacyjnego wspierania ucznia niepełnosprawnego. W zależności od potrzeb pracę tych nauczycieli wspiera m.in. psycholog, logopeda, reedukator, rehabilitant, oligofrenopeedagog, surdopedagog, tyflopedagog, socjoterapeuta, terapeuta zajęciowy oraz osoba wspomagająca czynności opiekuńcze.

 

 

§ 5

1. W szkołach organizowane są klasy sportowe.

2. Do klas sportowych przyjmowani są uczniowie, spełniający kryteria naboru.

2.1) Kryteria naboru:

-  dobry stan zdrowia i odpowiednie warunki fizyczne,

-  zaobserwowane uzdolnienia ruchowe,

-  wyniki nauczania i zachowania,

-  wyniki testów sprawności fizycznej.

§ 6

1. Podstawową formą pracy szkół należących do Zespołu są zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

3. Przerwy międzylekcyjne trwają 5 minut, a przerwy obiadowe 15 minut.

4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie
od 30 do 60minut zachowując ogólny, tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

5. W szkole, za pośrednictwem strony www.dziennik.librus.pl, funkcjonuje elektroniczny dziennik.

§ 7

1. Szkoły w Zespole mogą realizować autorskie programy nauczania oraz prowadzić zajęcia dodatkowe poza ramowym planem nauczania zatwierdzone przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny i organ prowadzący.

§ 8

1. Przyznawaniem pomocy socjalnej zajmuje się zespół wychowawczy pod kierownictwem Pedagoga Szkolnego. 

2. Zespół zapewnia uczniom opiekę podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych
i pozalekcyjnych. Za bezpieczeństwo podczas tych zajęć odpowiedzialny jest nauczyciel prowadzący zajęcia. Za bezpieczeństwo uczniów przed rozpoczęciem zajęć i w czasie przerw międzylekcyjnych jest odpowiedzialny nauczyciel dyżurujący według harmonogramu dyżurów.

3. Nauczyciel prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzać czy miejsce prowadzonych zajęć spełnia wymogi bhp, a dostrzeżone zagrożenie usunąć samodzielnie lub powiadomić niezwłocznie Dyrektora Zespołu.

4. Nauczyciel, opiekun, klasopracowni ma obowiązek zapoznać uczniów z regulaminem pracowni i egzekwować jego bezwzględne przestrzeganie.

5. W sali gimnastycznej i na boisku nauczyciel prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan sprzętu sportowego, który ma być wykorzystany podczas zajęć.

6. W czasie wykonywania ćwiczeń na przyrządach gimnastycznych uczeń musi być asekurowany.

7. Wymagania i formy prowadzonych zajęć muszą być dostosowane do możliwości fizycznych uczniów.

8.  Nie wolno wydawać dzieciom bez obecności nauczyciela sprzętu takiego jak: kula, oszczep, dysk, ciężarki.

9.  Nie wolno pozostawiać uczniów bez opieki podczas trwania zajęć lekcyjnych.

10.W czasie przerw międzylekcyjnych uczniowie nie powinni przebywać
w klasopracowniach i sali gimnastycznej bez opieki nauczyciela. Pomieszczenia
te powinny być w miarę możliwości wietrzone.

11.Regulaminy korzystania z klasopracowni, pracowni, biblioteki, świetlicy, sali gimnastycznej i komputerowej powinny być umieszczone w widocznym miejscu. Uczniowie na początku roku szkolnego muszą być z nimi zapoznani.

12. W czasie imprez ogólnoszkolnych organizowanych przez szkołę za bezpieczeństwo
i zachowanie uczniów odpowiada wychowawca klasy lub nauczyciel sprawujący opiekę.

13. Wszystkie zajęcia z dziećmi i uczniami poza terenem Zespołu w czasie zajęć wychowawczych, dydaktycznych, lekcyjnych i pozalekcyjnych nauczyciel prowadzący zgłasza Dyrektorowi Zespołu. Wyjścia te należy odnotować w zeszycie „wyjść” określając cel, czas trwania i planowany powrót.

§ 9

Świetlica szkolna

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły oraz innych uzasadnionych powodów, Zespół organizuje świetlicę.

2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

3. Godziny pracy świetlicy oraz wychowawców świetlicy dostosowane są do potrzeb uczniów.

4. Formy prowadzonych w świetlicy zajęć określa regulamin świetlicy.

5. Realizując cele wychowawcze świetlica kształtuje osobowość dzieci poprzez:

- zajęcia plastyczne, przyrodnicze, sportowo - zabawowe, umuzykalniające (zabawy
ze  śpiewem, naukę piosenek, teatralne, kalambury)

- rozbudzanie zainteresowań czytelniczych (czytanie lektur, opowiadań, baśni, legend, bajek, konkursy czytelnicze).

- wykorzystanie środków audiowizualnych,

- zabawy towarzyskie

- zabawy i gry dydaktyczne, ortograficzne, oddechowe

- gry stolikowe, praca przy komputerze,

- organizowanie oraz udział w szkolnych imprezach i uroczystościach,

- pomoc w odrabianiu prac domowych.

6. Nauczyciel wychowawca świetlicy realizuje zadania wychowawcze tak jak każdy nauczyciel wychowawca, zgodnie z założeniami Szkolnego Programu Wychowawczego.

7. Szczegółowy zakres działalności świetlicy oraz zadania wychowawców określa ramowy plan pracy oraz regulamin świetlicy. 

8. Nauczyciel wychowawca świetlicy odpowiada za bezpieczeństwo uczniów w czasie, kiedy przebywają w świetlicy. 

9. Korzystanie z zajęć świetlicowych jest bezpłatne. Rodzice mogą pokrywać koszty zakupu materiałów dydaktycznych. 

10. Dzieci i uczniowie na świetlicę przyjmowani są na podstawie złożonej przez rodziców deklaracji.

§ 10

1. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów Zespół może zorganizować stołówkę.

2. Odpłatność za korzystanie z posiłków ustala Dyrektor Zespołu.

 

§ 11

Biblioteka szkolna

1. W Zespole funkcjonuje biblioteka szkolna.

2.  Z biblioteki mogą korzystać:

- uczniowie

- nauczyciele

- inni pracownicy szkoły

- inne osoby po wpłaceniu kaucji określanej corocznie w regulaminie biblioteki.

3. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych
i po ich zakończeniu, ustalane są w każdym roku szkolnym przez Dyrektora Zespołu
w porozumieniu z nauczycielem – bibliotekarzem.

4. Do zadań biblioteki należy:

a) gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych,

b) obsługa użytkowników poprzez udostępnienie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej,

c) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników( uczniów i nauczycieli) potrzeb czytelniczych i informacyjnych

d) podejmowanie – zgodnie z obowiązującymi w szkole programami i planami nauczania, różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej, wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania,

e) przysposabianie uczniów do samokształcenia, działania na rzecz przygotowywania ich do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji, biblioteki,

f) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów, kształtowanie ich kultury czytelniczej oraz wrażliwości kulturowej i społecznej.

5. Nauczyciel bibliotekarz wykonuje prace pedagogiczne oraz prace organizacyjno – techniczne.

1) Do prac pedagogicznych należy:

- udostępnianie zbiorów, zgodnie z regulaminem biblioteki,

- prowadzenie działalności informacyjnej i poradniczej,

- prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa,

- udział w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej,

2) Do prac organizacyjno – technicznych należy:

- gromadzenie zbiorów,

- ewidencja i opracowywanie zbiorów, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- selekcja zbiorów,

- prowadzenie warsztatu informacyjnego, tj. katalogów, kartotek, tablic informacyjnych, księgozbioru podręcznego,

- prowadzenie dokumentacji biblioteki, tj. ksiąg inwentarzowych, dziennika biblioteki, rejestru, ubytków, dowodów wpływów, prenumeraty czasopism,

- sporządzanie rocznych planów pracy biblioteki,

- sporządzanie analiz stanu czytelnictwa w klasach ( dwa razy w roku),

- sporządzanie projektów budżetu biblioteki.

6. Biblioteka współpracuje z uczniami i ich rodzicami, nauczycielami oraz innymi bibliotekami w mieście.

1) Współpraca z uczniami obejmuje m.in.:

- działalność informacyjną

- pracę w Kole Miłośników Poezji

2) Współpraca z rodzicami obejmuje m.in.:

- organizowanie konkursów czytelniczych,

- organizowania uroczystości pasowania klas I na czytelników,

- wzbogacanie księgozbioru biblioteki

3) Współpraca z nauczycielami obejmuje:

- informowanie wychowawców klas o czytelnictwie uczniów,

- prowadzenie kartoteki z zakresu metodyk poszczególnych przedmiotów nauczania oraz kartoteki materiałów repertuarowych na uroczystości szkolne,

- ustalanie prenumeraty periodyków metodycznych

4) Współpraca z innymi bibliotekami obejmuje m.in.:

- wycieczki w celu zapoznania się z biblioteką lub przeprowadzanie tam lekcji bibliotecznej,

- organizowanie imprez czytelniczych,

- wypożyczenia międzybiblioteczne.

7. Zasady korzystania ze zbiorów biblioteki określa regulamin.

ROZDZIAŁ V

ORANIZACJA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

§ 1

1.Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Jana Pawła II w Ciechanowie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( DZ.U nr 95 poz.405 z późniejszymi zmianami i Uchwały Rady Miasta Ciechanów
Nr 46/V/97 z dnia 28 maja 1997 roku oraz Uchwały Nr 452/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 roku.

§ 2

1.Celem oddziału przedszkolnego jest:

a) objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienia im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków prawidłowego rozwoju;

b) kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata,

c) stymulowanie rozwoju wychowanka

d) współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych

e) przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole

f) tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi dzieci niepełnosprawnych w środowisku rówieśniczym, poprzez organizowanie fachowej opieki i edukacji,

g) kształtowanie właściwych postaw dzieci, rodziców i nauczycieli wobec niepełnosprawności,

h) umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, językowej
i religijnej.

2. Do zadań oddziału przedszkolnego należą:

- kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej

- budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną

- nabywanie przez dziecko kompetencji a w tym nabywanie umiejętności czytania i kreślenia symboli graficznych,

- integrowanie treści edukacyjnych,

- wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy
i wrodzonych możliwości

- prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka

- współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

- zapewnienie opieki dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

- wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
ze szczególnym uwzględnieniem stopnia ich rozwoju i rodzaju niepełnosprawności

- wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do podjęcia nauki szkolnej a szczególnie dziecka niepełnosprawnego,

- rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców poprzez organizowanie warsztatów, konsultacji oraz spotkań z psychologiem, logopedą, rehabilitantem i nauczycielami.

3. Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę:

- każda grupa wiekowa powierzona jest opiece jednej lub dwom nauczycielkom; w grupie integracyjnej opiekę sprawują dwie nauczycielki wychowania przedszkolnego, dodatkowo dwie nauczycielki ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym oraz specjaliści prowadzący zajęcia rewalidacyjne,

- podczas pobytu dzieci na boisku zajęcia i zabawy dzieci poszczególnych grup odbywają się na wyznaczonych terenach ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci

- w trakcie zajęć poza terenem szkoły ( spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczycielki oraz dodatkowo na każde 10 dzieci jedna opieka dorosła.

§ 3

1. Oddział przedszkolny funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku
z wyjątkiem przerw ustalonych z organem prowadzącym.

 

§ 4

1. Dyrektor powierza każdy oddział opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału, realizowanych działań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców
( opiekunów prawnych).

2. W grupach integracyjnych opiekę sprawują: dwoje nauczycieli wychowania przedszkolnego, dwoje nauczycieli ze specjalnym przygotowanie pedagogicznym oraz specjaliści prowadzący zajęcia rewalidacyjne.

3. Podstawowa jednostka organizacyjna oddziału przedszkolnego jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku 5-6 latki z uwzględnieniem potrzeb oraz stopnia
i rodzaju niepełnosprawności.

4. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25. W oddziałach integracyjnych liczba wychowanków powinna wynosić 15-20 w tym 3-5 dzieci niepełnosprawnych.

5. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest aby nauczyciel opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do oddziału przedszkolnego i klas I-III.

§ 5

1. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego wybranego przez radę pedagogiczną.

2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych powinien być dostosowany
do możliwości rozwojowych dzieci – z dziećmi w wieku 5-6 lat ok.30 min.

§ 6

1. Do realizacji celów statutowych oddział przedszkolny posiada:

- salę dziennego pobytu dzieci

- pokój logopedyczny

- gabinet Tomatisa i EEG Biofieedback

- stołówkę

2. Dzieci mają możliwość korzystania z terenu przyszkolnego z urządzeniami dostosowanymi do ich wieku.

§ 7

1. Organizacje pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia ustalony
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców ( prawnych opiekunów).

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb
i zainteresowań dzieci.

3. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku.

4. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z 1 lub 2 posiłków.

5. Koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywają rodzice lub opiekunowie, w pełnej wysokości zależnie od liczby spożywanych przez dziecko posiłków.

§ 8

1. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy.

2. Każdemu pracownikowi powierza się określony zakres obowiązków.

3. Szczegółowe zadania pracowników oddział przedszkolnego określają odrębne przepisy.

§ 9

I.  ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI

1. Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków.

2. Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci i ich zdolności, zainteresowania, dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy.

3. Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej nastawionej na poznanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturalnej i przyrodniczej.

4. W pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczyciel współpracuje z psychologiem, logopedą, rehabilitantem oraz innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów.

5. Nauczyciel prowadzi dokumentację swojej pracy określoną odrębnymi przepisami.

6. Nauczyciel prowadzi i dokumentuje obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie
i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci.

7. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy metodycznej ze strony dyrektora,  doradcy metodycznego i rady pedagogicznej.

8. Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do  dziecka, nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków ,i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości.

9. Nauczyciel opracowuje miesięczne plany pracy wychowawczo – dydaktycznej, realizuje je
i odpowiada za jakość tej pracy.

10. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań na dziecko.

11. Nauczyciel współdziała z rodzicami ( opiekunami prawnymi) w sprawach wychowania
i nauczania dziecka z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego, realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowań
i rozwoju.

12. Nauczyciel przedszkola ma obowiązek przeprowadzenia, w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

 

II. ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI WSPOMAGAJĄCYCH

1. Nauczyciel dba o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.

2. Tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich możliwości , zdolności, zainteresowania.

3. Prowadzi obserwacje dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poznaje ich trudności, możliwości, potrzeby.

4. Opracowuje i prowadzi indywidualny program wspomagania rozwoju każdego dziecka niepełnosprawnego.

5. Nauczyciel dostosowuje „Program pracy dydaktyczno – wychowawczej” do aktualnych możliwości dzieci.

6. Nauczyciel współdziała ze specjalistami świadczącymi specjalistyczną pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną i inną w zależności od potrzeb.

7. Współdziała z rodzicami oraz środowiskiem dziecka.

8. Doskonali swój warsztat pracy.

9. Prowadzi dokumentację pedagogiczną dotyczącą oddziału.

§ 10

1. Do oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci w wieku 5-6 lat.

2. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może uczęszczać do oddziału przedszkolnego do końca roku szkolnego w tym roku , w którym kończy 10 lat.

3. Personel oddziału przedszkolnego zapewnia wychowankom ochronę i  poszanowanie  ich godności osobistej oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie,  uwzględniając prawa dziecka do:

- akceptowania go takim jakie jest,

- spokoju i samotności , gdy tego potrzebuje,

- indywidualnego procesu  i własnego tempa rozwoju

- aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi

- aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym  pomocy,

- zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,

- posiadania osób odpowiedzialnych i zaangażowanych , do których może się  zwrócić,

- spolegliwych umów i kontaktów z dorosłymi

- badania i eksperymentowania

- doświadczenia konsekwencji własnego zachowania ( ograniczonego  względami bezpieczeństwa),

- różnorodnego, bogatego w bodźce i poddające się procesom twórczym otoczenia.

4. W przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci przemocy psychicznej ani fizycznej.

5. Wychowankowie oddziału przedszkolnego ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków.

6. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice bądź opiekunowie we wrześniu na początku roku szkolnego.

7. Na podstawie uchwały rady pedagogicznej dyrektor może skreślić dziecko z listy gdy:

- dziecko nie uczęszcza do oddziału przedszkolnego przez okres 12 miesiąca a rodzice nie zgłoszą przyczyny nieobecności,

- rodzice bez podania przyczyny systematycznie zalegają z opłatami za żywienie

8. Podstawą zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego jest „ Karta zgłoszenia dziecka”.

9. Do oddziału przedszkolnego w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci 6 letnie , dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci, matek lub ojców wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności ,bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie oddzielnych przepisów, a także dzieci z rodzin zastępczych.

§ 11

1.    Oddział przedszkolny prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z przepisami.


 

ROZDZIAŁ VI

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU

§ 1

1. W szkołach wchodzących w skład Zespołu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i technicznych.

2. W Zespole mogą być zatrudniani specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

3. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników Zespołu określają odrębne przepisy.

4. Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników Zespołu oraz zasady ich wynagradzania określają odrębne przepisy.

§ 2

1. Każdy nauczyciel zatrudniony w szkole realizuje program kształcenia, wychowania i opieki w oddziałach mu powierzonych, realizując w stopniu optymalnym cele i zadania ustalone
w programach i planach pracy szkoły.

2. Wzbogaca własny warsztat pracy przedmiotowej, wnioskuje o jego wzbogacenie
i modernizację do kierownictwa Zespołu, przedstawia program jego wykorzystania

3. Wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów,
ich zdolności i zainteresowania.

4 .Udziela pomocy uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych.

5. Bezstronnie i obiektywnie oraz sprawiedliwie ocenia i traktuje wszystkich uczniów.

6. Informuje rodziców i wychowawcę klasy oraz Dyrekcję i Radę Pedagogiczną o wynikach
w nauce swoich uczniów.

7. Bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w szkole
i przez instytucje wspomagające szkoły.

8. Prowadzi prawidłowo dokumentację przebiegu nauczania, kół zainteresowań lub zajęć dodatkowych

9. Planuje projekt edukacyjny, który zawiera n/w działania:

     1) wybranie tematu projektu edukacyjnego;

     2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;

    3) wykonanie zaplanowanych działań

    4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

 

§ 3

1. Każdy nauczyciel powinien w szczególności:

- rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowym funkcjami szkoły : dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane
z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

 - dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego,

- kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu  ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,

- dbać o kształtowanie u uczniów  postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów,

- przestrzegać przepisów statutowych,

- zapoznać się z aktualnym stanem prawnym w oświacie,

- sprawdzić czy pomieszczenie, sprzęt, pomoce naukowe i wszystko to, co na zajęciach będzie używane, jest odpowiednio sprawne, zgodne z wymogami bhp

- sprawdzić czy uczniowie mogą wykonywać określone w zajęciach zadania, czy są oni do tego przygotowani pod względem psychologicznym, wyposażeni w odpowiedni sprzęt,  ubiór ochrony osobistej, itp. jeśli rodzaj zajęcia tego wymaga

- sprawować nadzór nad uczniami przez cały czas wykonywania zajęć w taki sposób, aby znajdowali się oni bez przerwy w zasięgu wzroku nauczyciela i w razie potrzeby stwarzali możliwość reakcji z jego strony zgodnie z przepisami bhp dotyczącymi odpowiedniego rodzaju zajęć,

- kontrolować obecność na każdych zajęciach.

- pełnić dyżury zgodnie z opracowanym harmonogramem. 

3. Nauczyciel ma prawo : 

a) decydować w sprawach wyboru programów nauczania ( może proponować własne), doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych
w nauczaniu swego przedmiotu,

b) decydować o ocenie bieżącej, śródrocznej i rocznej postępów swoich uczniów,

c) współdecydować o ocenie z zachowania swoich uczniów,

d) współdecydować w sprawie wyróżnień oraz kar statutowych dla swoich uczniów,

e) decydować o treści programu kół przedmiotowych i zainteresowań.

§ 4

1. Nauczyciel odpowiada służbowo przed Dyrektorem Zespołu i organem nadzoru za:

a) poziom wyników dydaktycznych w swoim przedmiocie stosownie do realizowanego programu,

b) stan warsztatu pracy – klasopracowni, której jest opiekunem, stan sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych,

c) służbowo przed władzami szkoły; cywilnie lub karnie za:

- tragiczne skutki wypadku wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, poza szkolnych, w czasie dyżurów mu przydzielonych,

- nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistniałym wypadku,

- zniszczenie lub stratę elementów majątku szkoły przydzielonych mu przez Dyrekcję  Zespołu, a wynikające z nieporządku, braku nadzoru, zabezpieczeń,

- służbowo przed Dyrektorem Zespołu za nieprzestrzeganie porządku
i dyscypliny pracy oraz niewykonywanie poleceń wydawanych przez Dyrekcję Zespołu zgodnie z kompetencjami.

§ 5

1. Psycholog oraz pedagog szkoły podstawowej i gimnazjum tworzą „ Zespół d.s. wychowania i profilaktyki”, który we współpracy z wychowawcami klas i innymi pracownikami Zespołu koordynuje działania profilaktyczno – wychowawcze.

2. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest
w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

3. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo – zadaniowe.

4. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora Zespołu na wniosek zespołu.

§ 6

1. Dyrektor Zespołu powierza oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanym dalej „wychowawcą”.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się powierzonym oddziałem w ciągu etapu edukacyjnego.

3. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,
 a w szczególności:

a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,

b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej

d) podejmowanie działań wdrażających zespół klasowy do samowychowania
i samorządności.

4. Wychowawca realizuje swoje zadania poprzez:

a) otoczenie indywidualną opieką każdego wychowanka,

b) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia zespołowego rozwijających jednostki i integrujących zespół uczniowski,

c) ustalenie treści zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

d) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale), uzgadniając
z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka ( dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami ),

e) utrzymywanie kontaktu z rodzicami uczniów w celu:

- poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci, organizuje odwiedziny w domach wychowanków według potrzeb,

- współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach – włączenie ich
w sprawy życia klasy i szkoły,

- informowania ich o wynikach i problemach w zakresie kształcenia i wychowania,

f) współpracę w miarę możliwości z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, która świadczy fachową pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

5. Formy spełniania zadań wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, do ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

6. Wychowawca prawidłowo prowadzi dokumentację klasy i każdego ucznia (dziennik, arkusz ocen, świadectwa szkolne) 

7. Uprawnienia nauczyciela wychowawcy oddziału: 

a) współdecydowanie z samorządem klasowym i rodzicami uczniów o programie
i planie działań wychowawczych,

b) uzyskanie pomocy merytorycznej i pedagogiczno – psychologicznej od kierownictwa Zespołu, pracowników poradni,

c) ustalenie oceny zachowania swoich wychowanków po konsultacji z nimi oraz nauczycielami,

d) stanowienie w porozumieniu z rodzicami własnych form nagradzania i motywowania wychowanków,

e) wnioskowanie o rozwiązanie problemów zdrowotnych swoich wychowanków do Dyrekcji Zespołu, służby zdrowia i placówek specjalistycznych,

f) występować do Dyrektora Zespołu oraz Miejskiego lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

8. Nauczyciel wychowawca odpowiada za:

a) osiągania celów wychowania w swojej klasie,

b) integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego klasy
i szkoły ,

c) poziom opieki i pomocy indywidualnej dla wychowanków będących w trudnej sytuacji szkolnej i rodzinnej,

d) prawidłowość prowadzenia dokumentacji swojej klasy.

9. Wychowawca organizuje spotkania z rodzicami ( prawnymi opiekunami) uczniów według harmonogramu zebrań ustalonego przez Dyrektora Zespołu. W miarę potrzeb organizuje spotkania indywidualne i zespołowe we własnym zakresie.

10. Formy, program i scenariusze spotkań z rodzicami opracowuje i przygotowuje wychowawca oddziału.

11. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

 

- warunkach i sposobie oraz kryteriach zachowania;

 

- warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

 

- skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

§ 7

4. Do zadań pedagoga szkolnego należy:

a) dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w Zespole

b) dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów szkół

c) udzielanie pomocy uczniom w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia

d) koordynowanie prac zespołu dokonującego badania dojrzałości szkolnej dzieci,

e) udzielanie rodzicom porad ułatwiającym rozwiązywanie przez nich trudności
w wychowywaniu własnych dzieci

f) współudział w opracowywaniu planu dydaktyczno – wychowawczego szkoły,

g) rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawujących trudności w realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego,

h) opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki
i pomocy wychowawczej,

i) rozpoznanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej,

j) tworzenie uczniom wymagającym szczególnej opieki i pomocy możliwości udziału

w imprezach turystycznych, rekreacyjnych oraz w innych zorganizowanych formach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

k) udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze,

l) współpraca z organizacjami młodzieżowymi w zakresie wspólnego oddziaływania na uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej,

ł) rozwiązywanie na bieżąco zaistniałych problemów wychowawczych.

m) inne prace zlecone przez Dyrektora Zespołu.

 

§ 8

1. Do zadań psychologa należy:

 

a) prowadzenie badań diagnostycznych w zakresie oceny dojrzałości, wykrywanie deficytów rozwojowych, określanie przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych,

b) diagnoza psychologiczna uczniów z trudnościami wychowawczymi zagrożonych
i niedostosowanych społecznie oraz sprawiających trudności wychowawcze,

c) diagnoza i terapia uczniów,

d) udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, spotkaniach z nauczycielami
i rodzicami zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem,

e) udzielanie porad indywidualnych rodzicom po badaniach diagnostycznych, udzielanie konsultacji rodzicom dzieci z problemami emocjonalnymi sprawiającymi trudności wychowawcze,

f) prowadzenie indywidualnych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży
z zaburzeniami i problemami emocjonalnymi,

g) współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Ciechanowie i innymi instytucjami udzielającymi pomocy specjalistycznej,

h) rozwiązywanie na bieżąco zaistniałych problemów wychowawczych,

i) koordynacja działań wychowawczych w Zespole,

j) inne prace zlecone przez Dyrektora Zespołu.

 

§ 9

1. Do zadań logopedy należy:

a) terapia indywidualna uczniów z wadami wymowy,

b) diagnoza logopedyczna uczniów zgłaszanych pod kątem wad wymowy,

c) systematyczne wzbogacanie metod pracy, doskonalenie warsztatu pracy,

d) udzielanie porad rodzicom dzieci nie objętych systematyczną terapią,

e) udzielanie pomocy metodyczno – merytorycznej nauczycielom prowadzącym terapię

logopedyczną,

f) utrzymywanie kontaktu z nauczycielami dzieci uczestniczących w zajęciach logopedycznych,

g) prowadzenie spotkań dla rodziców pod kątem profilaktyki wad wymowy,

h) współpraca z innymi instytucjami udzielającymi pomocy specjalistycznej,

i) wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Zespołu

§ 10

1. Każdy pracownik szkoły ma obowiązek przestrzegać procedur postępowania  powypadkowego.

2. Procedura postępowania powypadkowego obejmuje:

a) udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu,

b) zabezpieczenie miejsca wypadku,

c) powiadomienia rodziców lub opiekunów,

d) zgłoszenie wypadku ciężkiego zbiorowego i śmiertelnego ( kurator oświaty, prokuratura, organ prowadzący szkołę, państwowy inspektor sanitarny w przypadku zatrucia pokarmowego na terenie szkoły lub podczas zajęć organizowanych przez szkołę poza jej terenem).

e) powołanie zespołu powypadkowego,

f) ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku,

g) przesłuchanie poszkodowanego i świadków, ( w przypadku przesłuchania uczniów zaleca się, aby przy rozmowie byli obecni rodzice, wychowawca klasy lub pedagog szkolny. Nie wolno stosować formuły o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Zeznania ucznia niepełnoletniego musza być podpisane przez rodziców lub opiekunów).

h) Sporządzenie protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku ucznia.  

3. Każdy pracownik zobowiązany jest do znajomości i przestrzegania zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy, udziału w szkoleniach z zakresu bhp i ppoż, oraz troski o bezpieczeństwo uczniów.

Nauczyciel zobowiązany jest również do posiadania regulaminów porządkowych
w pracowniach, salach gimnastycznych, basenach oraz tych rodzajach zajęć gdzie istnieje zwiększone ryzyko wypadku.

Nauczyciel powinien umieć udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej.

§ 11

I. Główne zadania pracowników administracji i obsługi:

1) Pion kierownika administracyjno – gospodarczego:

a) zapewnienie i utrzymanie we właściwym stanie technicznym
i eksploatacyjnym obiektu, urządzeń i wyposażenia szkoły, zabezpieczenia mienia

2) Pion kierownika hali sportowej:

a) nadzór nad bezpieczeństwem i właściwą organizacją imprez sportowych, kulturalno-oświatowych i innych zajęć odbywających się w obiekcie,

b) utrzymanie obiektu we właściwym stanie technicznym i estetycznym.
3) Sekretarz szkoły:

- prowadzenie dokumentacji związanej z przebiegiem nauczania, spraw organizacyjno-prawnych, kadrowych i innych związanych z działalnością dydaktyczno – wychowawczą
i opiekuńczą szkoły.

II. Szczegółowy zakres czynności pracowników ustala Dyrektor Zespołu.

 

ROZDZIAŁ VII

UCZNIOWIE ZESPOŁU

§ 1

1. Do klasy pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które
w danym roku kalendarzowym ukończą siedem lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego, a także dzieci, w stosunku do których wyrażono zgodę na wcześniejsze pójście do szkoły.

2. W miarę możliwości lokalowych mogą być tworzone oddziały przedszkolne (w tym oddziały integracyjne).

3. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się:

a) uczniów realizujących obowiązek szkolny w obwodzie MZS nr 2 w Ciechanowie,

b) na prośbę rodziców ( prawnych opiekunów) absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami wg ustalonych kryteriów,

4. Kryteria przyjęć uczniów spoza obwodu gimnazjum do pierwszej klasy są podawane do publicznej wiadomości w terminie do 15 maja każdego roku.

a) ustala się następujące kryteria rekrutacji:

- z urzędu przyjmowani są wszyscy uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły

- w przypadku większej ilości kandydatów niż wolnych miejsc o przyjęciu decydują wyniki nauczania i zachowania

5. Do klasy programowo wyższej w sześcioletniej szkole podstawowej i gimnazjum przyjmuje się ucznia na podstawie świadectwa ukończenia klasy niższej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł.

6.  Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.

Jeżeli dziecko nie odbyło rocznego przygotowania przedszkolnego decyzję o  wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje Dyrektor Zespołu na wniosek rodziców, po przedłożeniu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.

7. W przypadku dziecka zakwalifikowanego przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną do kształcenia specjalnego rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczona do końca roku w roku kalendarzowym, w którym kończy ono dziesięć lat. 

8. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor Zespołu po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz na wniosek rodziców.

9. Zespół umożliwia naukę dzieciom, u których stwierdzono deficyty rozwojowe. 

10. Dla uczniów, których stan zdrowia nie pozwala uczęszczać na zajęcia lekcyjne w szkole organizuje się, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nauczanie indywidualne w domu ucznia.

11. Kontrolę spełniania obowiązku szkolnego sprawuje Dyrektor Zespołu.

12. Ewidencję spełniania obowiązku szkolnego prowadzą sekretariaty szkół.

§2

1.Uczeń ma prawo do:

a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny umysłowej,

b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających mu bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony
i poszanowania godności,

c) pomocy w przypadku trudności w nauce,

d) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

e) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły,
a także światopoglądowych i religijnych jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

f) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

g) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów
w nauce,

h) korzystania z poradnictwa psychologiczno- pedagogicznego i zawodowego,

i) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,

j) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się
w organizacjach działających w szkole.

k) do ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej ( szczegóły w programie wychowawczym szkoły).

2. W przypadku naruszenia praw ucznia uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo złożyć pisemną skargę do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od daty naruszenia praw ucznia. Skarga powinna być właściwie umotywowana z podaniem zakresu naruszenia praw ucznia

3. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do rozpatrzenia skargi i wyjaśnienia sprawy oraz ustosunkowania się do słuszności zarzutów w formie ustnej lub pisemnej w terminie 7 dni od daty złożenia skargi. 

4. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Zespołu, a zwłaszcza dotyczących:

a) systematycznego i aktywnego udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania się w ich trakcie;

b) usprawiedliwiania, w terminie do 5-ego dnia następnego miesiąca, nieobecności na zajęciach lekcyjnych w formie zaświadczenia lekarskiego lub pisemnego usprawiedliwienia od rodziców/opiekunów;

c) dbania o schludny wygląd oraz noszenia stroju ustalonego przez Organa Szkoły.
Za schludny uważa się wygląd ucznia, który:

- przestrzega zasad higieny osobistej;

- nie nosi ubiorów uznanych powszechnie za wyzywające i nieskromne, np. odsłaniających brzuch i ramiona;

- nie nosi wyzywającej biżuterii (np. korale, duże kolczyki, bransolety); dopuszczalne jest noszenie skromnych kolczyków w uszach;

- nie maluje włosów, paznokci, nie stosuje makijażu;

- w dniach ustalonych jako święta państwowe lub szkolne nosi stosowny do okoliczności strój galowy.

W sytuacjach nieprzestrzegania ustaleń dotyczących schludnego wyglądu wobec ucznia będą wyciągane konsekwencje – odnotowanie powyższego faktu przez wychowawcę
i uwzględnienie w śródrocznej i rocznej ocenie zachowania. 

d) przestrzegania warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie placówki, w tym:

- zakaz korzystania z w/w urządzeń w trakcie zajęć edukacyjnych, z wyłączeniem sytuacji, gdy są one niezbędne do realizacji programów nauczania – każdorazowo za zgodą nauczyciela prowadzącego.

W sytuacjach łamania w/w warunków w stosunku do ucznia będą wyciągane następujące konsekwencje:

- telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne będą odbierane, przekazywane   wychowawcy, a zwracane wyłącznie rodzicom/opiekunom prawnym ucznia;

- fakt używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w trakcie trwania zajęć lekcyjnych każdorazowo będzie odnotowywany w klasowym zeszycie uwag
i uwzględniany w śródrocznej lub końcoworocznej ocenie zachowania. 

e) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój ( niedopuszczalne jest palenie papierosów, picie alkoholu, posiadanie i używanie narkotyków, przynoszenie do szkoły niebezpiecznych przedmiotów)

f) dbania o własne dobro, ład i porządek w szkole,

g) dbania o sprzęt szkolny i środki dydaktyczne,

h) poszanowania mienia cudzego i własnego, a w przypadku zniszczenia ponosić odpowiedzialność za wyrządzone szkody,

i) dbania o honor klasy i szkoły w środowisku,

j) dbania o otoczenie szkoły.

k) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

l) nie opuszczania terenu szkoły w czasie zajęć lekcyjnych i przerw ( za bezpieczeństwo uczniów samowolnie opuszczających teren szkoły nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności). 

5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za dobra materialne przynoszone na jej teren bez    wyraźnej konieczności.

 

§ 3

NAGRODY

1. Uczeń może być nagrodzony za:

a) wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki i sportu,

b) wzorową postawę,

c) wzorową frekwencję,

d) działalność społeczną,

e) udział w konkursach przedmiotowych oraz innych konkursach wiedzy organizowanych przez szkołę,

f) udział w imprezach szkolnych i pozaszkolnych.

2. Ustala się następujące rodzaje nagród

a) nagrody rzeczowe,

b) dyplomy dla ucznia

c) list gratulacyjny dla rodzica

d) pochwała ustna na forum klasy,

e) pochwała ustna na forum szkoły, 

3. Wybitne osiągnięcia w konkursach wiedzy, igrzyskach sportowych itp. odnotowuje się na świadectwach szkolnych. 

4. Świadectwo szkolne promocyjne lub świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę
z zachowania.
Do średniej wlicza się roczne oceny uzyskane z dodatkowych zajęć edukacyjnych na które uczeń uczęszczał oraz religii lub etyki.

§ 4

KARY

1.Za nieprzestrzeganie regulaminów szkolnych, naruszanie ogólnie przyjętych norm etycznych i nie respektowanie zasad współżycia społecznego uczeń może otrzymać następujące kary:

a) nagana ustna udzielona przez wychowawcę,

b) nagana pisemna wychowawcy klasy,

c) nagana udzielona przez dyrektora,

d) przeniesienie dyscyplinarne do innej równoległej klasy w tej samej szkole,

e) przeniesienie dyscyplinarne do innej szkoły

f) wykonywanie prac związanych z naprawą wyrządzonych szkód,

g) pokrycie kosztów wyrządzonych szkód,

h) wykonanie określonych prac na rzecz szkoły wyznaczonych przez dyrektora,

i) samodzielne wyznaczenie i wykonanie zadań przez ucznia za jego aspołeczne zachowanie.

2. Szkoła informuje rodziców o przyznanych nagrodach i zastosowaniu kary ( w terminie 7 dni).

3. Tryb przyznawania wyróżnień ustala wychowawca z klasą i Radą Pedagogiczną. 

4. Tryb odwołania od kary: 

a) uczeń w ciągu 7 dni ma prawo odwołania się od kary:

- wymierzonej przez wychowawcę klasy do Dyrektora Zespołu,

- wymierzonej przez Dyrektora Zespołu do Mazowieckiego Kuratora Oświaty,

b) w imieniu ucznia może wystąpić rodzic ( prawny opiekun) lub Samorząd Szkolny,

c) właściwy organ rozpatruje odwołanie ucznia w ciągu 7 dni. O sposobie załatwienia sprawy strony informowane są na piśmie.

5. Wykonanie kary może zostać zawieszone na wniosek odpowiedniego organu i za jego poręczeniem.

§ 5

PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM

1.    Uczeń gimnazjum bierze udział w realizacji projektu edukacyjnego na terenie szkoły.

 

2.    Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, realizowanym pod kierunkiem nauczyciela, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu
z zastosowaniem różnorodnych metod.

 

3.    Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

 

4.    Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 

5.    W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia
w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia
z realizacji projektu edukacyjnego:

a)    usprawiedliwiona nieobecność ucznia;

b)   nauczanie indywidualne;

c)    realizacja obowiązku szkolnego poza szkołą;

d)   indywidualny program lub tok nauki.

e)    inne przypadki (np. zmiana szkoły)

 

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 na świadectwie ukończenia gimnazjum

    w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

7. Wychowawca klasy informuje na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, uczniów i ich rodziców o warunkach realizacji projektu edukacyjnego – w roku szkolnym 2010/11 do dnia 30 listopada 2010r

 

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1

1. Zespół jest jednostką budżetową finansowaną przez Gminę Miejską Ciechanów. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

 

2. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 2

1.Zespół posiada pieczęcie urzędowe okrągłe i pieczątki o następującej treści:

Miejski Zespół Szkół nr 2 w Ciechanowie 06-400 Ciechanów, ul. Czarnieckiego 40

Miejski Zespół Szkół nr 2 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
nr 7 im. Jana Pawła II w Ciechanowie

Miejski Zespół Szkół nr 2 Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi
nr 4 im. Książąt Mazowieckich w Ciechanowie.

§ 3

1. Wewnątrzszkolne ocenianie określa zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.

2.  Egzaminy uczniów klas VI szkoły podstawowej i klas III gimnazjum przeprowadzane są w/g obowiązujących procedur OKE.

3.  Problemy wychowawcze rozstrzyga Program Wychowawczy Szkoły.