Rekrutacja

Poniżej znajdują się wzory dokumentów

dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Gimnazjum nr 4 w Ciechanowie.

 

Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców. Nie podlegają oni postępowaniu rekrutacyjnemu. Rodzice wypełniają i składają w sekretariacie szkoły „Zgłoszenie o przyjęcie ucznia do klasy I Gimnazjum nr 4”.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata. Rodzice  wypełniają i składają w sekretariacie szkoły "Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy I Gimnazjum nr 4”

 

 

 

pobierz Zgłoszenie o przyjęcie ucznia do klasy I Gimnazjum nr 4
(dla kandydatów z obwodu szkoły)

 

pobierz Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy I Gimnazjum nr 4
(dla kandydatów spoza obwodu szkoły)

 

zobacz szczegółowe kryteria naboru uczniów do klasy sportowej

 

 

Ważne daty w rekrutacji w roku szkolnym 2016/2017

- 11.04.2016 do10.05.2016 Złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów dotyczacych przyjęcia do klasy sportowej

- 13.05.2016r. do 19.05.2016r. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust.1 pkt 3 i ust. 4 ustawy o systemie oświaty od 13.05.2016r. do 19.05.2016r.

- do 31.05.2016r. do godz. 15.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

- 24.06.2016r. do 28.06.2016r. do godz. 15.00 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach sprawdzianu

- do 15.07.2016r. do godz. 15.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

- 18.07.2016r. do 19.07.2016r. do godz. 15.00 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum

- do 21.07.2016r. do godz. 15.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 21.07.2016r. do godz. 15.00.


 zobacz szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego