To strona, która umożliwi zorientowanie się naszym uczniom, za co otrzymywać będą punkty
w postępowaniu rekrutacyjnym w szkołach ponadgimnazjalnych.

 

 


UWAGA!!!

Mazowieckie Kuratorium Oświaty uprzejmie informuje, iż baza szkół ponadgimnazjalnych znajduje się bezpośrednio na stronie Kuratorium Oświaty lub w Biuletynie Informacji Publicznej tej placówki.
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

 


 

 

 

Laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznego gimnazjum albo publicznej szkoły ponadgimnazjalnej.

 


OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW W CZASIE REKRUTACJI:

W postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym do liceum można uzyskać maksymalnie 200 pkt:


a) 100 punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego
b) 72 punktów za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły
c) 7 punktów za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem
d) 18 punktów za uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim
e) 3 punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

 


SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW W CZASIE REKRUTACJI:


ZA WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

1) Wynik egzaminu wyrażony w procentach z:

a) języka polskiego,
b) historii i wiedzy o społeczeństwie,
c) matematyki,
d) przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki, mnoży się przez 0,2

(np. uczeń uzyskał z matematyki wynik - 70% co daje w rekrutacji 14 punktów, gdyż 70 x 0,2 = 14).

2) Wynik przedstawiony w procentach z:

a) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,08
b) języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym mnoży się przez 0,12

 

ZA OCENY Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH WYMIENIONYCH NA ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA GIMNAZJUM (z tzw. „przedmiotów wybranych dla danego oddziału”) wyrażone w stopniu:

1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;
2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

 

ZA ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA GIMNAZJUM Z WYRÓŻNIENIEM przyznaje się 7 punktów.

 

ZA OSIĄGNIĘCIA UCZNIA WYMIENIONE NA ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA GIMNAZJUM:

 1. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkimorganizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
  • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
  • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
  • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;
 2. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowymlub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
  • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
  • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty,
  • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty;
 3. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –10 punktów,
  • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
  • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
  • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
  • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty;
 4. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
  • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,
  • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
  • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
  • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
 5. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innychniż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  • międzynarodowym – 4 punkty,
  • krajowym – 3 punkty,
  • wojewódzkim – 2 punkty,
  • powiatowym – 1 punkt.


UWAGA

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa wyżej, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 

ZA OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ, W TYM NA RZECZ ŚRODOWISKA SZKOLNEGO, W SZCZEGÓLNOŚCI W FORMIE WOLONTARIATU, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. b, art. 20i ust. 2 pkt 4 lit. b i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. b ustawy, przyznaje się 3 punkty.