The News

 

 

integracja wiksza

 

Cele klasy integracyjnej:
Stworzenie każdemu dziecku optymalnych warunków rozwoju: w sferze procesów poznawczych i intelektualnych, w sferze emocjonalno-społecznej,         w sferze psychologicznej, w zakresie sprawności manualnej
Wykształcenie u wszystkich dzieci postaw tolerancji, akceptacji, szacunku, gotowości służenia pomocą (nie wyręczania), otwartości na potrzeby innych
Przeciwdziałanie istniejącym w społeczeństwie tendencjom do separacji ludzi niepełnosprawnych.
 
Założenia klasy integracyjnej:
Objęcie nauczaniem dzieci o różnych możliwościach intelektualnych w jednym zespole klasowym.
Indywidualizacja metod, treści i form nauczania.
Wdrażanie do prawidłowych zachowań w zakresie kontaktów interpersonalnych i radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych.
Prowadzenie dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych zajęć rewalidacji indywidualnej w celu: optymalnego usprawnienia funkcji psychicznych i fizycznych, rozwijania wyobraźni i aktywności twórczej.
Liczebność klas 15-20 uczniów, w tym maksymalnie 5 uczniów z dysfunkcjami
Dwóch nauczycieli równocześnie uczących, w tym pedagog specjalny.
 
W   integracji:
    każde dziecko – kocha i jest kochane
   każde dziecko – potrafi
   każde dziecko – umie
   każde dziecko – potrzebuje